Amdanom Ni

 
Mae Consortiwm Canolbarth y De (CCD) yn wasanaeth gwella ysgolion sy’n gweithredu ar ran pum awdurdod lleol, sef Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg.
 
Y rhanbarth hwn yw’r un mwyaf poblog yng Nghymru a’r un sy’n parhau i dyfu gyflymaf. Mae 146,000 o blant a phobl ifanc , sef traean o blant oedran ysgol Cymru, yn cael eu gwasanaethu gan 398 o ysgolion. Mae’r rhanbarth yn gartref i’r nifer uchaf a’r gyfran fwyaf o blant sy’n byw mewn tlodi; mae hefyd yn cynnwys y brifddinas a diwydiannau economaidd, ariannol, creadigol a chyfryngau Cymru.
 
Yn hanesyddol, mae’r rhanbarth wedi tanberfformio yn erbyn ysgolion mewn rhannau eraill o Gymru. Ers 2012 bu gwelliant cyflym a chyson yma o ran deilliannau dysgwyr ar bob lefel ac ym mhob ardal awdurdod lleol.

Ein nod:

Gwella deilliannau addysgol i bob plentyn, a gwella deilliannau dysgwyr agored i niwed gyflymaf. Mae llwyddiant ysgolion yn y rhanbarth hwn yn allweddol o ran llwyddiant economaidd a chymdeithasol Cymru at y dyfodol. Rydym yn gwella. Ond mae angen i ni wneud mwy.

Ein huchelgais:

Ein huchelgais erbyn 2020 yw bod:
 
  • ein dysgwyr yn cyflawni’r deilliannau addysgol gorau yng Nghymru, fel eu bod cystal â rhannau tebyg o’r Deyrnas Unedig;  
  • y bwlch cyrhaeddiad sy’n gysylltiedig â thlodi yn cau’n gyflymach yma nag yn unrhyw le arall yng Nghymru;
  • y rhanbarth yn cael ei gydnabod am ei ddysgu proffesiynol ansawdd uchel a arweinir gan ysgolion ac effaith hynny ar ddeilliannau


 

© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017