Atebolrwydd am Effaith
Mae’r cynllun busnes yn cael ei danategu gan gynlluniau manylach yn erbyn pob blaenoriaeth gwella sy’n cynnwys deilliannau a cherrig milltir mesuradwy.  Rydym yn arfarnu cynnydd bob hanner tymor yng nghyfarfodydd yr Uwch Dîm Arwain (UDA) a chyfarfodydd y Cyd-bwyllgor sy’n monitro a herio yn dymhorol yn erbyn targedau a cherrig milltir a gytunwyd.  

Yn ogystal, rydym yn:

  • Darparu adroddiad hunanarfarnu (AHA) i’r Cyd-bwyllgor bob blwyddyn ac o leiaf un adroddiad perfformiad i bwyllgorau craffu awdurdod lleol bob blwyddyn
  • Monitro cynnydd yn erbyn dangosfwrdd perfformiad bob hanner tymor. Mae hyn yn cynnwys monitro yn erbyn cynlluniau gweithredu a gytunwyd, casglu data yn ystod y flwyddyn a chanlyniadau arolygiadau ysgolion
  • Adolygu perfformiad ysgolion coch ac ambr yn dymhorol gydag awdurdodau lleol a darparu adroddiad cynnydd tymhorol i bob awdurdod cyn adolygiad cynnydd ffurfiol lle cedwir cofnodion
  • Adrodd ar gynnydd yn rheolaidd i sesiynau Herio ac Adolygu Llywodraeth Cymru.

Atodiadau awdurdod lleol 

Mae’r cynllun busnes hwn yn disgrifio ein busnes craidd sydd wedi’i gytuno â’r pum awdurdod ac a gaiff ei ariannu yn ôl angen fel a amlinellir yn ein Fframwaith Her a Chefnogaeth. Yn ogystal â’r cynllun busnes hwn, byddwn yn cynhyrchu Atodiadau Awdurdod Lleol (ALl) blynyddol sy’n amlinellu’r gefnogaeth neu’r gwaith pwrpasol sydd ei angen ym mhob ALl a gaiff ei ariannu, ei arwain neu’n derbyn adnoddau gan y Consortiwm. Caiff hyn ei gytuno yn ystod proses adolygu cynnydd yr haf ac yn cael ei adolygu ar ôl i ganlyniadau arholiadau gael eu cadarnhau yn gynnar yn nhymor yr hydref. Rydym yn cynhyrchu adroddiadau cynnydd ALl i adrodd ar gynnydd yn erbyn y camau gweithredu a gytunwyd yn yr Atodiadau hyn. 
© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017