Tasgau Craidd y Consortiwm
Mae hunanarfarnu gwell a chynllunio gwella ysgolion yn hanfodol i ddatblygu system hunanwella.  Tasgau craidd y consortiwm yw:

 

  • Gweithio gyda phob ysgol, pennaeth a chorff llywodraethu, ond yn fwy dwys gyda’r rhai lle mae’r angen mwyaf er mwyn gwella deilliannau i ddysgwyr.
  • Cefnogi pob ysgol yn ei gwaith i gynnal hunanarfarniad, cynllunio gwella a rhoi’r cymorth iawn ar waith i wella dysgu, addysgu ac arwain.
  • Darparu data manwl gywir a phriodol a hysbysrwydd i ysgolion i gefnogi hunanarfarnu a gosod targedau.
  • Datblygu a brocera cymorth ansawdd uwch, sy’n defnyddio ymholiad cymheiriaid yn fwyfwy yn ogystal ag adnoddau’r grwpiau gwella ysgolion a phartneriaethau hwb braenaru, ac arweinwyr a llywodraethwyr ymgynghorol.
  • Cryfhau gallu’r awdurdod lleol am ymyrraeth statudol lle bydd angen.
Mae datblygu system hunanwella ysgolion yn digwydd pan fo pob partner yn llwyr groesawu atebolrwydd a’i fwriad yw cyflawni gwelliant cynaliadwy ar draws y system.

© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017