Llywodraethu
Mae ein model llywodraethu fel a ganlyn:
 
  • Mae’r Cyd-bwyllgor yn cytuno ar y strategaeth a’r cynllun busnes, yn cytuno ac yn monitro’r gyllideb a pherfformiad
  • Mae’r Cyfarwyddwyr Addysg yn cwrdd yn fisol ac mae ganddynt rôl mewn penderfyniadau strategol. Mae’r Bwrdd hwn yn cynnwys Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Llywodraeth Cymru
  • Mae’r Grŵp Rhanddeiliaid Rhanbarthol (RSG) a Grŵp Llywio Llywodraethwyr yn cwrdd bob hanner tymor i adolygu cynnydd, darparu cyngor ac ymgynghori ar unrhyw feysydd i’w datblygu a rhannu cyfleoedd a rhwystrau cynnydd
  • Mae’r Bwrdd Ymgynghorol yn adolygu cynnydd ac yn herio unwaith y tymor
  • Rydym yn adrodd i Bwyllgor Craffu pob awdurdod o leiaf yn flynyddol gydag adroddiad perfformiad blynyddol
  • Mae gan Bwyllgorau Craffu gynllun ‘gydlynol’ ar draws y rhanbarth ar gyfer meysydd craffu a gydlynir sy’n hysbysu pwyllgorau craffu gwahanol
  • Mae’r UDA yn cwrdd bob pythefnos gyda ffocws ar berfformiad gweithredol a strategol bob yn ail


© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017