Swyddogaethau Allweddol

Mae chwe swyddogaeth sy’n allweddol i waith gwasanaeth gwella ysgolion y consortiwm mewn partneriaeth gydag ysgolion:
 

  • Gallu uwch o ran swyddogaeth data a gwybodaeth ragorol.
  • Fframwaith her sy’n fwy trwyadl sy’n cael ei harwain gan nifer llai o ymgynghorwyr her sy’n canolbwyntio ar hunanarfarnu effeithiol mewn ysgolion a chynllunio gwella.
  • Rôl arwyddocaol yn brocera a chomisiynu cefnogaeth.
  • Datblygu cronfa wybodaeth sy’n cynnwys astudiaethau achos arfer effeithiol sydd ar gael i bob ysgol.
  • Ymagwedd strategol tuag at ddatblygu cyfleoedd dysgu proffesiynol i ysgolion gan ysgolion a thrwy’r timau canolog o ran: cau’r bwlch; llythrennedd a rhifedd; datblygu arweinyddiaeth; dysgu ac addysgu; Cymraeg a Chymraeg ail iaith a dwyieithrwydd; y Cyfnod Sylfaen; defnyddio technoleg; llythrennedd corfforol; datblygiad proffesiynol athrawon newydd gymhwyso.
  • Darparu gwasanaeth ansawdd uchel i gefnogi pob awdurdod lleol wrth gyflawni ei gyfrifoldeb statudol o ran gwella ysgolion.
© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017