Ein Gweledigaeth ar gyfer 2020
Sut bydd hyn yn cefnogi plant a phobl ifanc a’u teuluoedd?

 • Bydd plant a phobl ifanc yn cyflawni ac yn cynnal y deilliannau uchaf eu perfformiad yng Nghymru ar y rhan fwyaf o lefelau yn 2018 a’u cynnal i 2020
 • Bydd ysgolion yn dangos gwelliant cynaliadwy ar bob lefel a fydd gystal â’r goreuon yn y DU erbyn 2020
 • Bydd plant agored i niwed yn cau’r bwlch ar eu cyfoedion yn fwyfwy ac yn gwneud hynny’n gyflymach nag unrhyw le arall yng Nghymru.
 • Bydd addysgu yn rhagorol i’r rhan fwyaf o blant, yn enwedig mewn ysgolion o fewn y cymunedau mwyaf difreintiedig
 • Bydd deilliannau arolygiadau yn dangos lefelau uwch o ragoriaeth mewn addysgu ac arweinyddiaeth ac mewn dyfarniadau ar allu ysgolion i wella
 • Bydd y rhanbarth yn cael ei gydnabod am ansawdd ei gwricwlwm a arweinir gan ysgolion, dysgu proffesiynol ac arweinyddiaeth a’i waith gyda’r sector addysg uwch a darparwyr hyfforddiant cychwynnol athrawon
 • Bydd partneriaethau ehangach sy’n cynnwys busnes, y gymuned a rhieni yn gweithio gydag ysgolion i ategu uchelgais
 • Bydd y rhanbarth yn gweithio gydag eraill i wella safonau a gallu ar gyfer gwella addysgu ac arweinyddiaeth wrth gyflwyno’r cwricwlwm ‘Dyfodol Llwyddiannus’ newydd

Sut bydd hyn yn cefnogi ein hysgolion?

Erbyn 2020 rydym eisiau gweld system gwella ysgolion sy’n cael ei harwain, ei threfnu a’i darparu gan ysgolion.  Gallai hyn fod yn gymuned rhwydwaith dysgu Canol De Cymru, a arweinir gan ysgolion ar gyfer ysgolion, lle bydd:
 
 • Pob ysgol yn rhan o grwp gwella ysgol (GGY) siartredig neu rwydwaith sy’n pennu blaenoriaethau bob blwyddyn, yn darparu’r rhan fwyaf o gefnogaeth gwella ysgol ac yn darparu tystiolaeth o effaith o ran gallu a chyrhaeddiad disgyblion ar draws ysgolion
 • Athrawon arbenigol sy’n gweithio ar lefel pwnc ar draws ac o fewn y system gan ysgolion sy’n arbenigwyr pwnc arweiniol sy’n darparu cefnogaeth lefel pwnc i bob ysgol, yn seiliedig ar angen
 • Ysgolion arweiniol yn cael eu comisiynu i ddatblygu rhaglenni dysgu proffesiynol achrededig i bob aelod o staff yn yr ysgol, gan gynnwys hyfforddiant cychwynnol athrawon, gyda datblygiad arfer ar y cyd fel prif fodel dysgu
 • Pob ysgol yn gweithio fel rhan o’r cwricwlwm “Dyfodol Llwyddiannus” sy’n cynnwys y cwricwlwm newydd yn eu hymarfer
 • Pob ysgol yn gallu comisiynu ymholiad cymheiriaid ffurfiol gan ymholwyr cymheiriaid profiadol a hyfforddedig (penaethiaid presennol) fel rhan o’u hunanarfarnu a’u cynllunio gwella
 • Rhaglenni arweinyddiaeth ansawdd uchel i bob pennaeth, rhaglen arweinwyr y dyfodol a model ‘arweinyddiaeth system’ yn adnabod ac yn ariannu penaethiaid profiadol i weithio’n gyflym gydag ysgolion agored i niwed gyda blaenoriaethau gwella clir
© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017