Blaenoriaethau
Wrth i ni weithio i gyflawni ein gweledigaeth, rydym yn parhau i adolygu effaith ein gwaith mewn ysgolion ar draws y rhanbarth. Mae adroddiad hunanarfarnu (AHA) y Consortiwm yn dadansoddi ein cryfderau a’n blaenoriaethau gwella rhanbarthol. 

Meysydd i’w gwella ar gyfer 2017/18 o’r AHA, gan gynnwys argymhellion gan Estyn: 

 • Er gwaethaf lleihau’r bwlch, mae bylchau dysgwyr agored i niwed, yn enwedig dysgwyr PYDd, dal yn rhy eang
 • Mae tangyflawniad sylweddol gan fechgyn mewn ieithoedd
 • Erys amrywiad mawr o ran deilliannau uwchradd gyda nifer bach o ysgolion uwchradd agored iawn i niwed yn gwneud cynnydd yn rhy araf
 • Mae deilliannau dysgwyr mwy  abl yn gwella ond gallwn wneud mwy yn enwedig yng nghyfnod allweddol pump
 • Mae gallu arweinyddiaeth yn y system a recriwtio ar gyfer swyddi pwnc craidd yn her o hyd
 • Mae adrodd gan Ymgynghorwyr Her yn gwella ond mae angen dyfarniadau mwy cadarn am addysgu ac arweinyddiaeth
 • Mae tystiolaeth i gysylltu’r rhan fwyaf o waith ysgol i ysgol ag effaith ond mae angen gwneud mwy i ddarparu tystiolaeth o effaith gynaliadwy trwy arfarnu a dyfnhau effaith ymarfer a arweinir trwy ymholiad ar lawr y dosbarth
 • Mae mwy i’w wneud i ddatblygu ymddygiadau arweinyddiaeth system gan lawer o benaethiaid
 • Mae angen tynhau gweithrediad rheoli perfformiad staff ac mae llawer mwy i’w wneud i wreiddio diwylliant hunanarfarnu a chynllunio busnes er mwyn darparu tystiolaeth am werth am arian
 • Mae gwaith pellach i’w wneud gydag aelodau etholedig a llywodraethwyr i godi ymwybyddiaeth a gwella craffu cydlynol y Consortiwm
Er mwyn gwireddu ein huchelgais erbyn 2020, byddwn yn canolbwyntio ar bum blaenoriaeth ar gyfer gwella yn 2017/18:
 
 • Gwella deilliannau dysgwyr agored i niwed [trwy waith partneriaeth]
 • Datblygu cydweithredu rhwng ysgolion er mwyn cyflwyno diwygiadau cwricwlwm
 • Datblygu diwygiadau i arweinyddiaeth, llywodraethu a’r gweithlu   
 • Ymyrraeth gyflym a chynaliadwy
 • Datblygu effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd yn Consortiwm Canolbarth y De 
© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017