Rôl y Consortiwm
Rôl y Consortiwm yw datblygu gallu ysgolion yn y rhanbarth i arwain gwelliant drwy gefnogi athrawon ac arweinwyr i ddysgu o’i gilydd, gan ymyrryd dim ond lle mae cynnydd yn annigonol.  
 
Mae’r awdurdodau lleol (trwy Gyd-bwyllgor sy’n cynnwys Aelod Cabinet dros addysg  o bob awdurdod) yn cytuno ar y cynllun busnes, gan gynnwys targedau a chyllideb ar gyfer y rhanbarth ac yn dwyn y Consortiwm i gyfrif am effaith ei waith.  
 
Mae’r Consortiwm yn cael ei ariannu gan yr awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru.
 
Mae tua 400 o ysgolion yng Nghanolbarth y De. Mae cyflawniad plant a phobl ifanc yn y rhanbarth hwn, yn enwedig y rhai mwyaf agored i niwed, yn dylanwadu’n sylweddol ar sut mae’r wlad a’i system addysg yn cael eu gweld o fewn ein ffiniau a’r tu hwnt.

Nod Cynllun Busnes y Consortiwm yw:

  • Gwella deilliannau dysgwyr agored i niwed
  • Datblygu cydweithredu rhwng ysgolion er mwyn cyflwyno diwygiadau cwricwlwm
  • Datblygu diwygiadau i arweinyddiaeth, llywodraethu a’r gweithlu   
  • Datblygu ymyrraeth gyflym a chynaliadwy
  • Datblygu effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd yn Consortiwm Canolbarth y De

Er mwyn gwneud hyn, mae’r Consortiwm yn:

  • Darparu timau o ymgynghorwyr her i weithio gyda holl ysgolion y rhanbarth (a mwy o amser i’r ysgol sydd ei angen fwyaf)
  • Darparu dadansoddiadau data amserol i gefnogi hunanarfarnu a chynllunio gwella ysgolion (gan gynnwys dyfarniadau categoreiddio ysgolion)
  • Cefnogi ac ariannu partneriaethau gwella ysgol i ysgol a brocera cefnogaeth rhwng ysgolion
  • Dyrannu ariannu grant (e.e. grant amddifadedd disgyblion – PYDd) i ysgolion yn y rhanbarth ynghyd ag arweiniad a chyngor ar sut gellir defnyddio ariannu grant i lywio gwelliant; a gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gyflawni ei blaenoriaethau yn y rhanbarth
© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017