Safonau Iaith Gymraeg

Mae Consortiwm Canolbarth y De (CCD) yn ymrwymedig i ddarparu cyfleoedd i unrhyw un sy’n dymuno cysylltu â ni yn Gymraeg. Rydym yn croesawu gohebiaeth ysgrifenedig ac ar  lafar yn Gymraeg a Saesneg a byddwn yn ymateb yn yr iaith y mae’r unigolyn yn ei defnyddio i gysylltu â ni, ac ni fydd cyfathrebu â ni yn Gymraeg yn arwain at oedi.    

Drwy wneud hynny, rydym yn gobeithio chwarae ein rhan drwy gynyddu nifer y bobl sy’n siarad ac yn defnyddio gwasanaethau Cymraeg yng Nghanol De Cymru, a chodi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd yr iaith fel rhan hanfodol o hunaniaeth ddiwylliannol pawb sy’n byw a gweithio yng Nghymru.    
  
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (RhCT), fel awdurdod lleol cartref Consortiwm Canolbarth y De, yn gyfrifol am oruchwylio ein cydymffurfiad â Safonau’r Gymraeg. Mae Cytundeb Lefel Gwasanaeth wedi cael ei sefydlu rhwng CCD a Thîm Gwasanaethau Iaith RhCT er mwyn cefnogi hyn. Mae gwybodaeth ynglŷn â chydymffurfiad RhCT yn erbyn y Safonau, gan gynnwys Hysbysiad Cydymffurfio’r Cyngor, gwybodaeth ar Fesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) 2011, strategaeth iaith Gymraeg 5 mlynedd RhCT er mwyn hyrwyddo’r iaith, a’i Adroddiad Cydymffurfiad yn erbyn Safonau’r Gymraeg  ar gael yma.  

Os oes unrhyw ymholiadau gennych ynglŷn chydymffurfiad Consortiwm Canolbarth y De yn erbyn Safonau’r Gymraeg, cysylltwch â ni yn Gymraeg neu Saesneg ar communications@cscjes.org.uk neu ffonio 01443 827500.  
 

© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017