Astudiaethau Achos

Ym mis Ionawr 2014, lansiodd y pum awdurdod lleol sy'n ffurfio Canol De Cymru (Pen-y-bont, Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg) brif strategaeth newydd i godi safonau ar draws pob ysgol yn y rhanbarth, sef Her Canol De Cymru.

Mae Her Canol De Cymru wedi cael ei gynllunio i alluogi ysgolion yn y rhanbarth i hunanwella. Er mwyn cefnogi gwaith ysgol i ysgol, mae Consortiwm Canolbarth y De wedi datblygu Cronfa Wybodaeth barhaus o astudiaethau achos arfer effeithiol sydd wedi digwydd yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.  

Cewch ddarllen a chwilio am astudiaethau achos trwy ein gwefan newydd sbon:
 


Rydym yn annog holl broffesiynolion addysg y rhanbarth i gefnogi’r fenter hon a’n helpu i ddarganfod yr arfer orau i gyd sy’n digwydd yn ysgolion Canolbarth y De!


Trwy gyhoeddi’r arfer hon, rydym yn gobeithio y bydd pob ysgol yn y rhanbarth a’r tu hwnt yn gallu cael mynediad i wybodaeth a defnyddio’r adnoddau i wella deilliannau disgyblion.

Rydym yn chwilio am astudiaethau achos o bob cyfnod a sector, gan gynnwys meithrin, cynradd, canol, uwchradd, arbennig, unedau cyfeirio disgyblion ac ysgolion cyfrwng Cymraeg.  Gall yr arferion fod fel ysgolion unigol neu drwy grwpiau gwella ysgolion (GGYau), clystyrau, partneriaethau braenaru neu unrhyw bartneriaethau eraill! 

Ni all astudiaethau achos fod yn hirach nag uchafswm o 750 gair a byddant yn rhoi trosolwg o’ch taith sydd wedi arwain at welliant gwirioneddol yn eich ysgol – does dim ots pa mor fawr neu fach yw’r gwelliant hwnnw!

Rydym yn chwilio am astudiaethau achos sy’n mynd i’r afael â’r meysydd allweddol canlynol:
 

 • Gwella deilliannau disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen
 • Gwella deilliannau disgyblion yn CA2
 • Gwella deilliannau disgyblion yn CA3
 • Gwella deilliannau disgyblion yn L2+
 • Gwella deilliannau disgyblion yn L2
 • Gwella deilliannau disgyblion yn L1
 • Gwella deilliannau yn y DPC
 • Lleihau’r bwlch rhwng y ddau ryw
 • Lleihau’r bwlch Prydau Ysgol am Ddim
 • Lleihau’r bwlch – disgyblion agored i niwed
 • Gwella deilliannau disgyblion mewn llythrennedd
 • Gwella deilliannau disgyblion mewn rhifedd
 • Gwella deilliannau disgyblion mewn TGCh
 • Gwella deilliannau disgyblion mewn Cymraeg
 • Gwella deilliannau disgyblion yn y pynciau di-graidd
 • Gwella ymddygiad disgyblion
 • Lleihau Addysg Amser Llawn
 • Gwella presenoldeb
 • Sicrhau bod y cwricwlwm yn addas i bob grŵp o ddysgwyr
 • Gwella ansawdd addysgu
 • Gwella ansawdd asesu
 • Gwella ansawdd Asesu ar gyfer Dysgu
 • Gwella ansawdd/cysondeb arweinyddiaeth
 • Gwella ansawdd hunanarfarnu
 • Gwella ansawdd/cysondeb arweinyddiaeth ganol
 • Gwella ansawdd cynllunio gwella
 • Lleihau diffyg ariannol/gwneud defnydd da o adnoddau
 • Gwella llywodraethu ysgol
Ynghyd ag unrhyw feysydd eraill nad ydynt wedi’u rhestru!!

Er mwyn cyflwyno astudiaeth achos arfer effeithiol, cewch lawrlwytho'r templed astudiaethau achos a'i ddychwelyd at sian.r.johnson@cscjes.org.uk.  


 

© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017