Her Canol De CymruMae addysgu ac arweinyddiaeth well ond yn cael ei gynnal trwy symud i ffwrdd o fodel gwella ysgol sy’n dibynnu ar gefnogaeth ganolog, i fodel gan ysgolion ar gyfer ysgolion sy’n meithrin gallu ar gyfer gwelliant ar y cyd. Yn y modd hwn, bydd athrawon yn dysgu gan athrawon eraill, bydd arweinwyr yn cefnogi ei gilydd i wella a bydd dysgu am welliant trwy ymarfer yn cael ei wreiddio yn niwylliant ysgolion ar draws y rhanbarth.  
 
Yn y system hon mae adnoddau yn canolbwyntio ar gyfleoedd i athrawon ac arweinwyr ddysgu o’i gilydd, rhoi cynnig ar ddulliau newydd neu arwain prosiectau ymchwil a fydd yn gwella eu harfer addysgu ac arfer  addysgu athrawon eraill.  Bydd arweinyddiaeth yn tyfu trwy gynllunio olyniaeth er mwyn arwain gwelliant ar draws y system. Bydd yr ymgynghorydd her yn gweithio i gyfeirio a brocera cefnogaeth, gan ymyrryd dim ond lle bo angen. Mae atebolrwydd yn glir ac yn cael ei ddefnyddio’n effeithiol i lywio gwelliant.  

Trwy Her Canol De Cymru, mae ysgolion ar draws y rhanbarth yn cynllunio ac yn arwain modelau ar gyfer rhannu arfer, sydd wedi’i ategu gan arfarniad effeithiol.  Dyma egwyddorion y strategaeth:  

  • Mae ysgolion yn gymunedau lle mae ymholiad cydweithredol yn cael ei ddefnyddio i wella ymarfer
  • Mae grwpiau o ysgolion yn ymgysylltu wrth ddatblygu ymarfer ar y cyd
  • Lle bo angen, mae partneriaethau mwy dwys yn cael eu ffurfio er mwyn cefnogi ysgolion sy’n wynebu anawsterau
  • Mae teuluoedd a sefydliadau cymunedol yn cefnogi gwaith ysgolion
  • Arweinwyr ysgolion sy’n cydlynu’r system eu hunain.
  • Mae awdurdodau lleol yn gweithio ynghyd i fod yn ‘gydwybod’ y system


© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017