Cydweithio Ysgol i Ysgol Effeithiol
  • Dod drwy adnabod eich ysgol eich hun yn dda iawn a gofyn yn bendant am yr hyn sydd ei angen ar eich ysgol. Mae paru meysydd cryf â meysydd sydd angen cefnogaeth yn bwysig yn hyn o beth. Mae angen i ysgolion ganolbwyntio ar adnabod yr hyn sydd ei angen yn eu hysgol a defnyddio partneriaethau gydag ysgolion eraill i gael mynediad i gynhwysedd neu’r gallu i wella.  Dylai ysgolion ddewis, arwain neu greu partneriaeth sy’n iawn iddynt a’u dwyn i gyfrif am effaith ar allu’r ysgol i wella. 
  • Gweithio orau pan fydd yn ymwneud ag arfer. Mae’r effaith fwyaf lle mae penaethiaid wedi galluogi athrawon i weithio ynghyd â ffocws ar faes maent eisiau ei wella neu ei ddatblygu a rhannu ar draws grŵp o ysgolion ac a fydd yn gwella dysgu a chyflawniad disgyblion.  
  • Ymwneud â datblygu athrawon ac arweinwyr a chynllunio ar gyfer olyniaeth. Os yw ariannu a chynllunio’n dda, mae gweithio ysgol i ysgol yn golygu adnabod staff talentog a’u rhyddhau i dyfu a datblygu trwy weithio gydag ysgolion eraill i ddatblygu arfer. 
  • Golygu cymryd risgiau (mesuradwy) e.e. mewn strwythurau staffio a datblygiadau arfer a arweinir gan ‘ymholi’. Mae mesurau effaith yn allweddol ac mae rheoli risgiau’n hanfodol ond mae rhywfaint o’n gwaith yn golygu cefnogi menter, arloesedd a blaengaredd i wireddu newid sylweddol o ran sut mae ysgolion yn gweithio.
  • Gweithio’n well yn aml pan fo ysgolion yn wahanol ac nid ydynt yn rhy agos i’w gilydd.  Er bod hyn yn creu heriau logistaidd gwahanol, mae gwaith partneriaeth ysgol wedi gweithio orau lle nad yw ygolion yn gwasanaethu dalgylch tebyg. 
  • Digwydd pan gaiff ei arwain gan ysgolion (gyda gallu sefydliadol digonol i ddechrau arni go iawn).  Mae hyn yn golygu bod angen i arweinwyr ysgol dreulio amser yn cyfarwyddo’r hyn sydd ei angen, dylent gael eu cefnogi i wneud hynny,  er bod hynny o fewn cyd-destun ariannu cyfyngedig, ac mae angen i staff y Consortiwm a’r Awdurdod Lleol weinyddu systemau’n effeithiol.
  • Cymryd amser ac ariannu. Ni ellir gwneud y gwaith hwn yn gyflym neu’n rhad.  Y nod yw meithrin gallu a medrusrwydd wrth arwain gwella ysgol. Mae angen i drefnau atebolrwydd gydnabod er bod rhai manteision yn amlwg yn barod, mae’r manteision gwirioneddol yn gallu cymryd amser. 
© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017