Amcan Hirdymor
Amcan hirdymor Her Canol De Cymru yw uchafu arweinyddiaeth gwella ysgol gan ysgolion ar gyfer ysgolion, gyda lleiafswm mewnbwn ac adnoddau ar lefel ranbarthol ac awdurdod lleol. Credwn y gallwn ddatblygu system addysg ymhlith goreuon y byd drwy wneud defnydd gwell o’r arbenigedd sydd ar gael yn ysgolion y rhanbarth. Wrth wneud hynny, bydd yn bwysig codi dyheadau’r holl bobl ifanc a’u rhieni a rhoi hyder iddynt mewn addysg.
 
Bydd hyn angen ymglymiad teuluoedd a chynrychiolwyr y gymuned ehangach. Bydd cau’r bwlch mewn deilliannau rhwng y rhai sy’n dod o gefndiroedd mwy a llai breintiedig ond yn digwydd pan fo’r hyn sy’n digwydd i blant a phobl ifanc yn yr ysgol a’r tu allan i’r ysgol yn newid. Nid yw hyn yn golygu y bydd ysgolion yn gwneud mwy o anghenraid, ond mae’n golygu partneriaethau tu hwnt i’r ysgol, lle bydd partneriaid yn lluosi effaith ymdrechion ei gilydd.
© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017