Grŵp Strategaeth Canol De Cymru
Mae Grŵp Strategaeth CDC yn cynnwys penaethiaid o bob rhan o’r Consortiwm, wedi eu dewis ar y sail eu bod yn gallu dangos:

  • Ymrwymiad i weithio mewn partneriaeth o ysgol i ysgol;
  • Hygrededd yn arwain gwelliant ysgol;
  • Bod gan eu hysgolion y gallu i gefnogi eu hymrwymiad; a
  • Chefnogaeth eu Llywodraethwyr a chyfarwyddwr yr ALl wrth iddynt fynd i’r afael â’r rôl hon ochr yn ochr â’u dyletswyddau arferol.

Estynnodd cylchlythyr CCD (a gafodd ei ddosbarthu i bob ysgol ar 13 Rhagfyr) wahoddiad i benaethiaid roi gwybod i Gyfarwyddwyr eu Hawdurdod Lleol os oeddent yn dymuno cynnig eu hunain ar gyfer y Grŵp Strategaeth (gweler yr atodiad ar gyfer y rhestr ysgolion).

Y Grŵp Strategaeth sy’n arwain datblygiad Her CDC.  Mae’n gweithio gyda Mel Ainscow ar ymarferoldeb gweithio o ysgol i ysgol er mwyn sicrhau bod ein strategaeth yn realistig ac yn adlewyrchu barn yr ysgolion cymaint â phosibl. Mae’r Grŵp Strategol yn hyrwyddo gweithio o ysgol i ysgol ac yn amlygu’r buddiannau tebygol a ddaw yn sgil partneriaethau o’r fath i ysgolion ledled y rhanbarth. Mae rhestr y Grŵp Strategol wedi ei hatodi.
© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017