Beth yw’r strategaeth?
Rydym wedi gweld cynnydd arwyddocaol o ran ymgysylltiad a dealltwriaeth o system ysgolion hunanwella yn seiliedig ar fodel sy’n gyfarwydd iawn i ysgolion a rhanddeiliaid ar draws y rhanbarth erbyn hyn: Agweddau ar y model:
 
  • Mae pob ysgol yn rhan o Grŵp Gwella Ysgolion (GGYau) sy’n pennu blaenoriaethau gwella ac yn gweithio ynghyd i sicrhau cynnydd. 
  • Parau Braenaru:  Partneriaethau sy’n cael eu brocera rhwng dwy ysgol lle mae ysgol yn cefnogi ysgol arall i wella. Mae effaith gwella ar y ddwy ysgol yn cael ei mesur.  
  • Mae hybiau gwella ysgol yn darparu dysgu proffesiynol a chefnogaeth i bob ysgol yn unol â blaenoriaethau gwella rhanbarthol.  
  • Ymholiad cymheiriaid:  Fel arfer, grŵp o dair ysgol yn gweithio ynghyd. Mae arweinwyr ysgolion yn cynnal ymholiad ar arfer ysgol arall gydag arweinyddiaeth yr ysgol arall er mwyn adnabod meysydd lle bydd arfer dda a lle bydd angen gwella. 

© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017