Rhyddid Gwybodaeth

Beth yw’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth?

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn rhoi mynediad i’r cyhoedd i wybodaeth a gedwir gan awdurdodau cyhoeddus.

Mae’n gwneud hyn mewn dwy ffordd:

  • mae’n rhaid i awdurdodau cyhoeddus gyhoeddi gwybodaeth benodol am eu gweithgareddau; ac
  • mae hawl gan aelodau’r cyhoedd i ofyn am wybodaeth gan awdurdodau cyhoeddus.

Mae’r Ddeddf yn cwmpasu unrhyw wybodaeth a recordiwyd a gedwir gan awdurdod cyhoeddus yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae awdurdodau cyhoeddus yn cynnwys adrannau’r llywodraeth, awdurdodau lleol, y GIG, ysgolion gwladol a’r heddlu.  

Mae gwybodaeth a recordiwyd yn cynnwys dogfennau printiedig, ffeiliau cyfrifiadurol, llythyrau, e-byst, ffotograffau a recordiadau sain neu fideo.

Nid yw’r Ddeddf yn rhoi mynediad i bobl i’w data personol (gwybodaeth amdanyn nhw eu hunain) fel eu cofnodion iechyd neu ffeil cyfeirio credyd. Os yw aelod o’r cyhoedd eisiau gwybodaeth a gedwir gan awdurdod cyhoeddus amdanyn nhw eu hunain, dylent wneud cais dan y Ddeddf Diogelu Data 1998.

Sut i ofyn am wybodaeth

Mae hawl gan unrhyw un i ofyn am wybodaeth gan y Consortiwm. Fel y Consortiwm, mae dyletswydd arnom i:

  • ddweud wrth yr ymgeisydd a ydym yn cadw’r wybodaeth sy’n gysylltiedig â’r cais ai peidio; a
  • darparu’r wybodaeth.

Mae gennym 20 diwrnod gwaith i ymateb i’ch cais. Y diwrnod cyntaf yw’r diwrnod gwaith cyntaf ar ôl derbyn y cais.

Er mwyn iddo fod yn gais dilys dan y Ddeddf, mae’n rhaid iddo:

  • fod yn gais ysgrifenedig (gallai hyn fod yn llythyr neu e-bost, ac mae modd gwneud cais trwy’r we neu hyd yn oed trwy wefannau rhwydweithio cymdeithasol fel Facebook neu Twitter)  
  • cynnwys enw go iawn y person sy’n gofyn
  • cynnwys cyfeiriad ar gyfer gohebiaeth; a
  • disgrifio’r wybodaeth y gofynnwyd amdani.
Er mwyn cyflwyno cais dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, cysylltwch communications@cscjes.org.uk neu 01443 827500.
© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017