Strategaeth Gyfathrebu

Mae Strategaeth Gyfathrebu’r Consortiwm yn amlinellu fframwaith ar gyfer holl weithgarwch cyfathrebu’r Consortiwm. Mae’n rhoi cyfeiriad i’r holl weithgarwch cyfathrebu yn y cyfryngau, ar-lein, mewnol, marchnata, cyhoeddiadau a chysylltiadau cyhoeddus Consortiwm Canolbarth y De.

Byddwn yn defnyddio’r sianeli mwyaf priodol ar gyfer cyfathrebu er mwyn cyrraedd ein hystod eang o randdeiliaid, gan gynnwys ysgolion, dysgwyr, llywodraethwyr, awdurdodau lleol, aelodau etholedig, staff y Consortiwm, Llywodraeth Cymru, consortia addysg eraill yng Nghymru, y wasg, busnesau a’r gymuned leol.

Mae cyfathrebu’n gweithio orau pan fydd negeseuon yn glir ac yn hawdd eu deall, a phan fydd yn broses ddwyffordd. Nid yw siarad yn ddigon – mae angen i ni wrando hefyd.

Nid tasg hawdd mo hon i sefydliad sy’n darparu her a chefnogaeth i ychydig yn llai na 400 o ysgolion, sy’n gweithio mewn partneriaeth â 5 awdurdod lleol, sydd â staff craidd o fwy na 60 o bobl ac sydd â chatalog helaeth o ddarparwyr allanol.

Y cwestiwn yw: Sut mae’r Consortiwm yn gallu cyfathrebu’n glir ac yn syml, pan fydd yn gweithio mewn amgylchedd cymhleth sy’n newid drwy’r amser?   

Dyma her gweithgarwch cyfathrebu’r Consortiwm a bydd y Strategaeth Gyfathrebu hon yn ceisio dangos sut byddwn yn mynd i’r afael â hyn.

Strategaeth Gyfathrebu - Crynodeb Gweithredol

Nodau Cyfathrebu'r Consortiwm 

Nod craidd ein gweithgarwch cyfathrebu yw bod pob ysgol, staff y Consortiwm, swyddogion yr awdurdod lleol, llywodraethwyr a phawb sy’n delio gyda’r Consortiwm yn cael dealltwriaeth glir a chanfyddiad cywir o’n gweledigaeth,  nodau, gwerthoedd, gwasanaethau a chyflawniadau, gan arwain at lefelau boddhad ac ymgysylltiad uwch a fydd yn cyfrannu at ddeilliannau gwell gan ddisgyblion yn y pen draw.

Er mwyn gwireddu’r weledigaeth, mae angen i’r Consortiwm gyfathrebu a dylanwadu ar ystod eang o randdeiliaid mewn modd cydlynol.

Felly, mae angen i ni . . .
 

 • Sicrhau bod modd siarad â’r Consortiwm a deall ei negeseuon yn hawdd
 • Cydlynu a chyfeirio gweithgarwch cyfathrebu’n uniongyrchol fel bod holl rannau’r Consortiwm yn gweithio tuag at amcanion ar y cyd, er mwyn ategu gwerthoedd y Consortiwm
 • Sicrhau bod yr holl randdeiliaid yn deall beth rydym yn ei wneud, a beth fydd y deilliannau – gan ddangos i bobl sut mae llwyddiant yn edrych
 • Sicrhau bod staff a phartneriaid yn deall eu cyfraniad trwy amcanion clir
 • Sicrhau bod yr holl randdeiliaid yn gwybod pwy sy’n atebol am waith y Consortiwm
 • Galluogi  ysgolion i deimlo’n fwy gwybodus ac yn falch o fod yn rhan o ranbarth Canol De Cymru
 • Gwneud yn siŵr bod staff yn falch o weithio i’r Consortiwm a bod rhanddeiliaid yn falch o weithio gyda ni.

Beth rydym eisiau i’n gweithgarwch cyfathrebu ei gyflawni? 

Ein hamcanion cyfathrebu yw:

 • Diogelu a chryfhau enw da y Consortiwm fel gwasanaeth sy’n gweithio ar y cyd ag ysgolion i alluogi penaethiaid i arwain gwelliant o fewn ac ar draws ysgolion, ac i gyflawni deilliannau ansawdd uwch sy’n canolbwyntio ar ein gwerthoedd a’n blaenoriaethau
 • Hyrwyddo dealltwriaeth gan randdeiliaid o rolau a chyfrifoldebau’r Consortiwm
 • Adeiladu a chynnal brand corfforaethol proffesiynol i’w ddefnyddio’n gyson ac yn gydlynol trwy gydol y sefydliad
 • Hyrwyddo delwedd y Consortiwm fel sefydliad effeithiol, effeithlon a rhagweithiol sy’n canolbwyntio ar ei ysgolion a’u hanghenion
 • Sicrhau bod cyfathrebu’n gyson ac yn cael ei gydlynu ar draws pob sianel i roi’r gefnogaeth fwyaf i flaenoriaethau strategol y Consortiwm
 • Sicrhau bod yr holl staff yn deall blaenoriaethau’r Consortiwm ac yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac yn gallu cyfrannu at y gwasanaeth
 • Sicrhau bod ein gweithgarwch cyfathrebu yn adlewyrchu amrywiaeth lawn y rhanbarth, bod cydraddoldeb o ran mynediad i’n gwasanaethau a bod ein holl gyfathrebu cyhoeddus yn ddwyieithog.


Pa sianeli cyfathrebu rydym yn eu defnyddio er mwyn rhannu ein negeseuon? 


Ymchwil, Datblygu a Gwrando 

Mae Consortiwm Canolbarth y De yn sefydliad myfyriol sydd angen addasu i’r tirwedd addysg gyfnewidiol; mae cyfathrebu yn chwarae rôl allweddol wrth gyflawni’r nod. Nid ydym yn bodoli i rannu negeseuon a chodi ymwybyddiaeth yn unig; mae hi’n hanfodol ein bod yn gwrando ar ein rhanddeiliaid ac nad ydym ond yn ymateb i’w sylwadau.  

Er mwyn rhannu'ch barn, cysylltwch â communications@cscjes.org.uk.
© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017