Hafan  >  2017 > Awst > Canlyniadau Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yn parhau i wella yng Nghanol De Cymru wrth i fwy o ddisgybl
Canlyniadau Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yn parhau i wella yng Nghanol De Cymru wrth i fwy o ddisgyblion y rhanbarth gael eu cofrestru ar gyfer arholiadau Safon Uwch
Cyhoeddwyd ar 17/08/17
Mae’r gyfran o ddisgyblion a gyflawnodd graddau A*-E ar Safon Uwch wedi parhau’n uchel iawn ar 97.9% yng Nghanol De Cymru ac mae’r rhanbarth yn parhau i berfformio’n uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol o 97.7%.    

Gwelwyd cynnydd yn y graddau A*-A a A*-C ers 2016, gyda’r gyfran o ddisgyblion a gyflawnodd graddau A*-A yn cynyddu gan 1.9% pwynt canran, a A*-C gan 0.8% pwynt canran.

Er gwaethaf cwymp o 6.3% yn y nifer o ddisgyblion a gofrestrwyd ar gyfer arholiadau Safon Uwch yn genedlaethol, mae ysgolion ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg wedi gweld cynnydd cyfunol o 3%.

Mae canlyniadau arholiadau Uwch Gyfrannol hefyd yn parhau i wella yng Nghanol De Cymru. Cynyddodd y gyfran o ddisgyblion a gyflawnodd graddau A-E gan 1.2% pwynt canran, ac bu cynnydd o 1.7% pwynt yn y graddau A-C. Mae’r ddwy ffin gradd yn gosod Canol De Cymru yn uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol. Yn ogystal â hyn, bu cynnydd o 1.4% pwynt canran yn y nifer o ddisgyblion a gyflawnodd gradd A. 

Mae tri allan o’r pedwar awdurdod lleol yn y rhanbarth sy’n cynnig darpariaeth ôl-16 wedi gweld cynnydd yng nghanlyniadau A*-C ers 2016, gyda RhCT yn dangos y gwelliant mwyaf o 2.5% pwynt. 

Esboniodd y Cynghorydd Sarah Merry, Cadeirydd Cyd-bwyllgor Consortiwm Canolbarth y De: “Yn amlwg, data cynnar yw hyn ond rydym wrth ein bodd bod y rhanbarth wedi cynnal gwelliant unwaith eto a’i fod yn parhau’n uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer graddau A*-E ar Safon Uwch, a graddau A-E ar lefel Uwch Gyfrannol.

Ers 2012, mae’r Consortiwm wedi bod yn gweithio i ddatblygu system o welliant ysgol i ysgol lle mae athrawon yn rhannu ymarfer ym meysydd addysgu ac arweinyddiaeth. Dengys canlyniadau heddiw unwaith eto bod hyn yn cyfrannu tuag at y gwelliant. 

Hoffwn dalu teyrnged i waith caIed, ymrwymiad a natur penderfynol yr athrawon, penaethiaid, llywodraethwyr a staff cefnogi sy’n gweithio ar draws y rhanbarth, yn ogystal â’r disgyblion, eu rhieni, gofalwyr a’r gymuned leol; trwy eu gwaith caled mae’r rhanbarth wedi llwyddo dangos gwelliant parhaus unwaith eto.”

Esboniodd Mike Glavin, Rheolwr Gyfarwyddwr Consortiwm Canolbarth y De: “Rydym wrth ein bodd gyda chanlyniadau dros dro heddiw a’r tueddiad o gynnydd parhaus.

Fel gwasanaeth gwella ysgolion y rhanbarth, ein rôl yw gweithio’n uniongyrchol â phenaethiaid ac uwch dimoedd rheoli’r rhanbarth i sicrhau bod y data cynnar hyn yn cael ei deall yn llawn a’i ddadansoddi er mwyn adnabod cyfleoedd i ddatblygu ymhellach.    

Gall ysgolion ddysgu o’i gilydd, a bydd y gwersi a ddysgir trwy ddadansoddi data heddiw yn cael ei ddefnyddio i gefnogi gwelliant holl ysgolion y rhanbarth. Trwy symud y gwybodaeth hyn o amgylch y system, byddwn yn sicrhau bod holl ysgolion y rhanbarth yn cael mynediad i’r wybodaeth orau bosibl er mwyn cefnogi eu dysgwyr i gyrraedd eu llawn potensial.

Hoffwn longyfarch pawb sydd wedi bod ynghlwm â chyflawni canlyniadau heddiw, yn enwedig y dysgwyr eu hun. Rydym yn uchelgeisiol iawn ac edrychwn ymlaen yn fawr iawn at barhau i gydweithio ag ysgolion y rhanbarth er mwyn cyflawni cynnydd pellach.”

Sylwadau’r Golygydd
 
Sylwer bod data Consortiwm Canolbarth y De (CCD) yn seiliedig ar ddata CBAC yn unig, tra bod data Cymru yn seiliedig ar holl fyrddau arholi.
 
Mae data CCD yn gysylltiedig ag ysgolion a gynhelir gan yr awdurdodau lleol sy’n cynnig darpariaeth ôl-16.
 
Arholiadau Safon Uwch
 
  CCD 2017 Amrywiad o 2016 Cymru 2017 Amrywiad o 2016
% A*-E 97.9 0.0 97.7 +0.4
% A*–C 76.0 +0.8 75.3 +1.5
% A*-A 24.0 +1.9 25.0 +2.3
 
Arholiadau Uwch Gyfrannol
 
  CCD 2017 Amrywiad o 2016 Cymru 2017 Amrywiad o 2016
% A-E 89.4 +1.2 88.9 +0.6
% A–C 60.3 +1.7 60.0 +1.1
% A 19.1 +1.4 19.1 +1.1
 
Cofrestriadau
 
  CCD 2017 CCD 2016 Amrywiad o 2016
Safon Uwch 8189 7951 +238
Uwch Gyfrannol 11365 11673 -308
 
Awdurdod Lleol
 Ysgol 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
%A*-E %A*-E %A*-C %A*-C %A*-A %A*-A COFRESTRIADAU COFRESTRIADAU
Cymru (JCQ) 97.7 97.3 75.3 73.8 25.0 22.7 33294 35537
Consortiwm Canolbarth y De 97.9 97.9 76.0 75.2 24.0 22.1 8189 7951
ALl Pen-y-bont 98.3 98.6 76.7 75.0 22.1 20.5 1559 1599
ALl Caerdydd 98.3 98.3 78.9 80.4 29.2 27.5 2830 2713
ALl Bro Morgannwg 97.9 98.4 78.0 77.3 28.1 23.2 1845 1598
ALl Merthyr Tudful 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ALl Rhondda Cynon Taf 97.0 96.3 69.3 66.8 14.3 15.4 1955 2041
 
Ysgol GWAHANIAETH 2017
%A*-E %A*-C %A*-A COFRESTRIADAU
Cymru (JCQ) 0.4 1.5 2.3 -2243
Consortiwm Canolbarth y De 0.0 0.8 1.9 238
ALl Pen-y-bont -0.2 1.7 1.6 -40
ALl Caerdydd -0.1 -1.4 1.7 117
ALl Bro Morgannwg -0.5 0.8 4.9 247
ALl Merthyr Tudful 0.0 0.0 0.0 0
ALl Rhondda Cynon Taf 0.7 2.5 -1.1 -86
 
Ysgol % newid mewn cofrestriadau
Cymru (JCQ) -6.3
Consortiwm Canolbarth y De 3.0
ALl Pen-y-bont -2.5
ALl Caerdydd 4.3
ALl Bro Morgannwg 15.5
ALl Merthyr Tudful -
ALl Rhondda Cynon Taf -4.2
 
Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:
Siân Johnson, Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 01443 827548 
E-bost: sian.r.johnson@cscjes.org.uk
Gwefan: www.cscjes.org.uk
Twitter: www.twitter.com/cscjes

*Sylwer tra bod Merthyr Tydful yn un o bum awdurdod lleol rhanbarth Consortiwm Canolbarth y De,nid oes darpariaeth ôl-16 ar gael yn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol hwnnw.

© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017