Hafan  >  2017 > Hydref > Datganiad Consortiwm Canolbarth y De yn dilyn Ymweliad Estyn
Datganiad Consortiwm Canolbarth y De yn dilyn Ymweliad Estyn
Cyhoeddwyd ar 20/10/17
Heddiw, mae Consortiwm Canolbarth y De yn cyhoeddi deilliannau ailymweliad diweddar Estyn  i’r Consortiwm.

Cafodd y Consortiwm ei arolygu’n wreiddiol ym mis Chwefror 2016. Ar yr adeg honno, dywedodd Estyn fod: 

“…y consortiwm wedi datblygu i fod yn sefydliad myfyriol sydd wedi ymrwymo i arfarnu a gwella’i arfer a’i berfformiad ei hun.”
 
Fodd bynnag, roedd Estyn hefyd yn adnabod pedwar maes ar gyfer gwella, sef: lleihau amrywioldeb o ran perfformiad ar draws ysgolion ac awdurdodau lleol; gwella cywirdeb arfarniadau ymgynghorwyr her; cryfhau gweithdrefnau ar gyfer monitro ac arfarnu ysgolion; a chryfhau arfarniad y consortiwm o’i gynnydd ei hun yn erbyn ei gynlluniau gweithredu.
 
Yn dilyn ymweliad monitro Estyn ym mis Medi eleni i archwilio cynnydd y consortiwm yn erbyn yr argymhellion hyn, darganfu Estyn fod y sefydliad wedi gwneud cynnydd cryf yn erbyn tri o’r pedwar argymhelliad a chynnydd boddhaol yn erbyn y pedwerydd.

Arweinyddiaeth a Chategoreiddio

Mae Estyn yn amlygu’r gwaith sy’n mynd rhagddo gan y Consortiwm wrth ddatblygu arweinyddiaeth ac yn nodi’r gwelliannau o ran categoreiddio:

“Mae’r rhesymeg dros ddatblygu arweinyddiaeth ysgolion yn glir, ac mae’r consortiwm yn cydnabod ac yn deall pwysigrwydd arweinyddiaeth o ansawdd uchel o ran gwella perfformiad ysgolion. Mae datblygu arweinyddiaeth y consortiwm ar gyfer penaethiaid yn gwella gallu penaethiaid i arwain eu hysgolion yn effeithiol, ac mae bron pob un ohonynt yn cymryd rhan yn weithredol mewn grwpiau gwella ysgolion. Mae hyn, yn rhannol, wedi arwain at gael mwy o ysgolion i wella’u categoreiddio.”

Rhannu Arfer
 
Mae Estyn yn amlygu model y Consortiwm ar gyfer rhannu arfer effeithiol a rhwydweithio rhwng ysgolion:
 
“Yn ddiweddar, mae’r consortiwm wedi ad-drefnu’r defnydd o ymgynghorwyr her ac mae wedi datblygu dulliau newydd o weithio mewn clystyrau. Mae’r trefniadau newydd yn golygu bod ysgolion ac ymgynghorwyr her yn cael eu paru’n well i fodloni anghenion cyd-destun yr ysgol. O ganlyniad, gall y consortiwm hwyluso cyfleoedd rhwydweithio yn haws a hyrwyddo rhannu arfer dda rhwng ysgolion.”

Sylwodd Y Cynghorydd Sarah Merry, Cadeirydd Cyd-bwyllgor Consortiwm Canolbarth y De ac Aelod Cabinet dros Addysg yng Nghaerdydd:  

“Rydym wrth ein bodd gyda deilliannau ymweliad monitro Estyn. Uchelgais y consortiwm yw gwella deilliannau addysgol pob disgybl a deilliannau ein dysgwyr bregus gyflymaf.  Rydym yn credu bod canfyddiadau’r adroddiad heddiw yn dangos ein cynnydd tuag at gyflawni’r nod yn glir. Er hyn, mae mwy o waith i’w wneud a byddwn yn parhau i weithio ar ran y pum Awdurdod Lleol a gydag ysgolion, staff, rhieni, dysgwyr a’r gymuned ehangach i sicrhau bod disgyblion y rhanbarth yn gallu cyflawni eu potensial llawn.”

Sylwodd Mike Glavin, Rheolwr Gyfarwyddwr Consortiwm Canolbarth y De:

“Hoffwn dalu teyrnged i waith caled ac ymrwymiad staff y Consortiwm.  Mae gennym dîm medrus a gwybodus iawn, a thrwy eu hymrwymiad i addysg Cymru rydym wedi ymdrechu at welliant parhaus fel sefydliad ac er budd dysgwyr y rhanbarth.
Rydym wrth ein bodd bod Estyn wedi amlygu’r gwaith sy’n digwydd yn y rhanbarth wrth wella arweinyddiaeth a deilliannau ar gyfer categoreiddio. Ein gweledigaeth ers 2012 fu creu system ysgolion sy’n hunanwella; lle mae ysgolion y rhanbarth yn gallu arwain eu gwelliant eu hun. Mae’n braf gweld y weledigaeth honno yn cael ei gwireddu.

Yn olaf, hoffem ddiolch i Estyn am eu hamser a’u hadborth gwerthfawr. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at barhau gyda’n gwaith gydag ysgolion a dysgwyr y rhanbarth er mwyn parhau i wella deilliannau i bawb.”

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:

Siân Johnson, Rheolwr Gyfarwyddwr
Ffôn: 01443 827548 
E-bost: sian.r.johnson@cscjes.org.uk
Gwefan: www.cscjes.org.uk
Twitter: www.twitter.com/cscjes
Facebook: www.facebook.com/centralsouthconsortium
© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017