Dysgu Proffesiynol
Mae Consortiwm Canolbarth y De wrth ei fodd cael cyflwyno’r cynnig dysgu proffesiynol rhanbarthol hwn mewn partneriaeth â mwy na phedwar deg o ysgolion yn y rhanbarth sy’n hwyluso rhaglenni naill ai fel hwb dysgu proffesiynol, hwb cwricwlwm neu ymarferydd arweiniol.
 
Mae’r cynnig hwn yn enghreifftio’r system gefnogi sy’n cael ei harwain gan ysgolion yn fwyfwy sy’n ategu ac yn datblygu gweledigaeth Her Canol De Cymru, sef meithrin gallu mewnysgolion i gefnogi ei gilydd. Nid yw’r cynnig dysgu proffesiynol hwn yn hollgynhwysol, ac nid yw’n rhestru’r cyfleoedd ysgol i ysgol sydd ar gael mewn llawer o ysgolion sy’n cyfrannu at y weledigaeth fel rhan o GGY, ysgol fraenaru neu drwy drefniadau eraill.


 
Mae dadansoddiad o holl gynlluniau gwella ysgolion ein hysgolion wedi cael ei gwblhau i sicrhau bod yr holl raglenni yn cyfateb ag anghenion y rhanbarth. Mae llawer iawn o waith datblygu yn mynd rhagddo gyda’r rhaglenni hyn ar hyn o bryd gyda hwyluswyr yn ymchwilio i arfer yn eu hysgolion eu hunain ac ysgolion eraill, y tu mewn a’r tu allan i’r rhanbarth. Mae hybiau yn cydweithio’n fwyfwy i ddatblygu, hwyluso ac arfarnu rhaglenni.
 
Rydym yn gwybod mai athrawon yw’r ased mwyaf sydd gennym, ac fel rhanbarth rydym yn ceisio darparu arweiniad, cefnogaeth, hyfforddiant a mentora lle bo angen. Rydym eisiau meithrin potensial arweinyddol a hwyluso dysgu i arweinwyr y dyfodol. Felly, mae’r cynnig dysgu proffesiynol hwn yn adlewyrchu’r continwwm dysgu proffesiynol a nifer cynyddol o feysydd cwricwlwm.
 
Byddwn yn parhau i ddiweddaru’r cynnig rhanbarthol er mwyn ymateb i anghenion ysgolion ac ymarferwyr. Bydd ein gwefan www.cscjes-cronfa.co.uk yn cael ei diweddaru’n rheolaidd a gellir trefnu lle ar ein rhaglenni trwy gysylltu â businessdesk@cscjes.org.uk.
 


.© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017