Beth yw rôl Hwb Dysgu Proffesiynol?
“Darparu ar gyfer cerrig milltir y continiwm dysgu proffesiynol o ran dysgu ac addysgu ac arweinyddiaeth.” 

Meysydd ffocws: 
 
  • Rhaglen addysgeg Addysg Gychwynnol Athrawon a gyflwynir mewn ysgolion arweiniol, dan fathodyn Sefydliad Addysg Uwch
  • Rhaglen ymsefydlu ANGau
  • Datblygu / mireinio arfer
  • Arweinwyr canol ac uwch y dyfodol
  • Rhaglenni penaethiaid
  • Rhaglenni dysgu ac addysgu craidd
  • Rhaglenni gwella ysgol gyfan craidd
  • Cryfhau cysylltiadau ag Arloeswyr Donaldson

Bydd yr ysgolion hyn, fel ar hyn o bryd, yn parhau i ddatblygu’r Fargen Newydd ar gyfer dysgu proffesiynol, gan ddarparu rhaglenni dysgu proffesiynol sy’n cael eu harfarnu’n allanol i staff ar bob lefel o’r system. Yn ogystal, byddant yn gweithio’n gynyddol gyda Sefydliadau Addysg Uwch i gynnig cydrannau hyfforddiant cychwynnol athrawon a rhaglenni arweinyddiaeth achrededig sydd wedi cael eu cynllunio a’u cyflwyno gyda thimau Canolbarth y De. 
 
Bydd hybiau dysgu proffesiynol yn gweithio ynghyd i adnabod a dysgu o fodelau dysgu proffesiynol effeithiol, neu systemau Datblygiad Proffesiynol Parhaus sydd yn eu lle ar draws y rhanbarth, gan gynnwys ymgysylltu â GGYau ac ymgynghorwyr her o ran yr hyn sy’n gweithio orau a’r hyn sydd ei angen. Byddant yn rhannu’r hyn sy’n gweithio ym mhob ysgol ac amlygu ysgolion sy’n effeithiol iawn wrth ddatblygu athrawon. 
 
Byddant yn cwblhau modelau ymchwil gweithredu sy’n rhannu arfer effeithiol ar draws y rhanbarth a ffurfio dealltwriaeth ranbarthol o addysgu ac arfer arwain effeithiol i’w defnyddio gan bob ysgol.
© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017