Gweithio i'r Consortiwm

Ein gweithwyr yw ffynhonnell ein cryfder. Mae ymarweddiad ein staff yn pennu ein enw da gyda’r gymuned ysgol yn ehangach a gyda rhanddeiliaid ledled y rhanbarth. Gwyddom fod pobl a’u sgiliau, eu capasiti a’u hymrwymiad yn ganolog i gyflenwi a gwella gwasanaethau gwella ysgolion.
 

Mae pedair ffactor syml sy’n cyfrannu at wneud sefydliad llwyddiannus:
 

 • Gwybod beth rydym eisiau ei gyflawni – beth yn union yw ‘da’
 • Meddu ar weithlu sy’n ymroddedig a brwdfrydig, ar ddiwylliant sefydliadol sy’n canolbwyntio ar lwyddiant, ac ar hunaniaeth sy’n denu’r bobl rydym eu heisiau a’u hangen.
 • Deall beth sydd angen i ni ei wneud er mwyn bod yn llwyddiannus – yn ein hachos ni, beth sydd angen i ni ei ddarparu i ysgolion a sut gwyddom ni ei fod yn effeithiol?
 • Gwneud yn siŵr bod popeth a wnawn yn canolbwyntio ar gyflawni ein hamcanion; mewn geiriau eraill, gwneud yr hyn rydym yn dweud y byddwn yn ei wneud.

 
Egwyddorion Arweiniol ar gyfer ein Staff

 

 • Rydym yn ymroi i bolisi o onestrwydd, uniondeb ac o fod yn agored;
 • Rydym yn ymroi i ragoriaeth ac i gyrraedd y safonau uchaf;
 • Credwn mewn annog yr holl gyflogeion i gofleidio datblygiad proffesiynol parhaus a bod yn gyfrifol am eu cynnydd eu hunain;
 • Disgwyliwn i bobl drin ei gilydd ag urddas a pharch;
 • Byddwn yn rhoi cyfleoedd i dyfu fel person, i ddatblygu gyrfa, ac i ddysgu’n barhaus;
 • Credwn fod datblygiad parhaus yn hanfodol a bod pobl yn perfformio’n fwyaf effeithiol pan fyddant yn cael eu cefnogi i gyflawni targedau clir, heriol a chyraeddadwy;
 • Rydym yn ymroi i ddarparu amgylchedd sy’n annog cydweithio a threfn o rannu arferion da;
 • Anelwn at gydnabod a gwerthfawrogi eich cyfraniad drwy gyfathrebu ac ymgysylltu’n weithredol;
 • Rydym yn cydnabod yr angen i ymgynghori ag undebau llafur a chynrychiolwyr gweithwyr ar newidiadau sylweddol i faterion sy’n ymwneud â gwaith;
 • Credwn y dylai pawb fod yn rhydd rhag rhagfarn ac erledigaeth yn y gweithle ac rydym yn ymroi i gynnig cyfle cyfartal i bawb;
 • Credwn mewn hyrwyddo lles trwy gyfrwng amgylchedd gwaith iach a diogel.
   

Rydym yn anelu at ddarparu'r canlynol: 
 

 • Amgylchedd gwaith iach a diogel;
 • Perthynas agored a gonest rhwng staff a rheolwyr llinell;
 • Amgylchedd gwaith heb aflonyddwch;
 • Polisïau cyflogaeth a disgrifiadau swydd sydd wedi’u diffinio’n eglur;
 • Cefnogaeth a hyfforddiant i’r holl staff i fodloni safon ofynnol o ran defnydd y Gymraeg yn y gweithle;
 • Diogelu eich hawliau drwy system o gynrychioliaeth gan undeb llafur, lle bo’n berthnasol;
 • Ystod eang o fentrau iechyd a lles ar gyfer eich lles cyffredinol;
 • Cyfleoedd i chi rannu eich barn a’ch syniadau am faterion sy’n ymwneud â’r gwaith drwy arolygon ffurfiol, trefniadau cynrychioli, a chyswllt â’ch rheolwr llinell.


Yn ei dro, mae’r sefydliad yn disgwyl nifer o bethau gennych:
 

 • Deall a chyfrannu at amcanion a gwerthoedd eich gwaith, eich tîm, a’r Consortiwm yn ei gyfanrwydd;
 • Ymroi i’n rhanddeiliaid a dangos parch iddynt;
 • Cyfrannu at ddatblygu’r gwasanaeth a’r sefydliad;
 • Gwerthfawrogi a pharchu eich cydweithwyr;
 • Bod yn chwaraewr tîm;
 • Bod yn agored i newidiadau, syniadau newydd, a her;
 • Ymroi i’ch addysg a’ch datblygiad chi’ch hun, a bod yn rhagweithiol yn hynny o beth;
 • Glynu wrth y Cod Ymddygiad ac unrhyw safonau perthnasol sy’n gysylltiedig â’r swydd (gan gynnwys y Safonau Cenedlaethol ar gyfer Ymgynghorwyr Her);
 • Ymroi ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle, fel y manylir yn ‘Canllawiau Iaith Gymraeg y Staff’.
 • Ymroi i’r ‘Ymddygiadau Proffesiynol Uchel’ y cyfeiriwyd atynt o’r blaen;
 • Cadw at reoliadau ariannol a chaffael (lle bo’n briodol)
 • Ymgyflwyno’ch hun mewn modd proffesiynol, wrth gyfathrebu ac wrth wisgo;
 • Bod yn llysgennad i’r Consortiwm gan gyflwyno delwedd gadarnhaol bob amser a bod yn uchelgeisiol ar gyfer y sefydliad;
 • Ymdrin â’r gwaith sydd gennych mewn modd hyblyg.

 

Fel sefydliad, anelwn at gyfathrebu’n glir ac yn werthfawr er mwyn cefnogi’r holl staff i wneud eu gwaith, fel a ganlyn:
 

 • Perfformiad y sefydliad (e.e. trwy fwletinau o gyfarfodydd uwch arweinwyr);
 • Perfformiad pob maes gweithredol y sefydliad (trwy sesiynau briffio gan y Rheolwr Gyfarwyddwr a chyfarfodydd tîm; a’ch perfformiad personol chi’ch hunan (trwy gyfarfodydd 121 rheolaidd ac adolygiadau perfformiad ffurfiol).

   

Dysgu a Datblygu

Credwn yn y Consortiwm fod datblygiad parhaus yn hanfodol a bod pobl yn perfformio’n fwyaf effeithiol pan fyddant yn cael eu cefnogi i gyflawni targedau clir, heriol a chyraeddadwy. Credwn mewn annog yr holl gyflogeion i gofleidio datblygiad proffesiynol parhaus ac i gymryd cyfrifoldeb am eu cynnydd eu hunain. I gefnogi hyn, byddwn yn rhoi cyfleoedd i dyfu fel person, i ddatblygu gyrfa, ac i ddysgu’n barhaus. Er mwyn hwyluso’r egwyddorion hyn, rhoddir cyfleoedd i staff fynychu ystod o gyfarfodydd, cyrsiau a digwyddiadau.


Buddion Staff
 
Fel aelod o staff Consortiwm Canolbarth y De, cewch eich cyflogi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (RCTCBC).
 
Fel cyflogai RCTCBC cewch fynediad i'r manteision canlynol: 
 

 • Cynllun Prynu Ceir â Chymorth
 • Cynllun Talebau Gofal Plant 
 • Cyllun Cycle2Work
 • Cynllun Prynu Cyflogeion Lenovo 
 • Vodafone Advantage
 • Cerdyn Vectis (disgownt i staff mewn mwy na 7000 o leoliadau, o siopau mawr i siopau annibynnol lleol) 
© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017